ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU

Společnost

One Advisory a.s.,
se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 098 71 951,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26042

(„Společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“) oznamuje, že dne 5.4.2023 valná hromada Společnosti přijala usnesení o přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované akcie, tj. o přeměně 20 kusů akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, na 20 kusů akcií ve formě na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá („Přeměna akcií“).

O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 430/2023, N 596/2023 ze dne 5.4.2023, sepsaný jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Praze, její trvalou zástupkyní JUDr. Danou Menclerovou, notářskou kandidátkou, jež byl založen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 26042.

Správní rada Společnosti tímto v návaznosti na rozhodnutí o Přeměně akcií vyzývá akcionáře Společnosti v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 Občanského zákoníku, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o Přeměně akcií v Obchodním věstníku odevzdali své listinné akcie Společnosti. Odevzdání listinných akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 10.00 do 12.00 hod. v sídle Společnosti. Akcionář odevzdá akcie osobně, případně prostřednictvím zmocněného zástupce akcionáře, který se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 531 Občanského zákoníku určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce 2 měsíců. Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.

Správní rada současně vyzývá akcionáře ke zřízení majetkových účtů v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP (Centrální depozitář cenných papírů), seznam účastníků CDCP je uveden na www.cdcp.cz.

Akcionář je povinen při odevzdání svých listinných akcií sdělit Společnosti číslo výše uvedeného účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Nesdělí-li akcionář číslo účtu při odevzdání akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 530 odst. 1 Občanského zákoníku stanovena dodatečná lhůta ke sdělení čísla tohoto účtu, a to v délce 2 měsíců ode dne odevzdání akcií Společnosti. Nesdělí-li akcionář číslo tohoto účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k takovým akciím ke dni, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

One Advisory a.s.

One Advisory a.s.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1
Nové Město

IČO: 09871951
DIČ: CZ09871951

    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.